Legal Documents

Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2072-73]
आ. व.२०७२/७३ मा नेपालको वार्षिक वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याँक अनुसार आ.व. २०७२/७३ को अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.२ प्रतिशतले ह्रास आई रु. ८५२.२९ अर्व मा सिमित भएको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ८.३ प्रतिशत र ९१.७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासीमा १७.९ प्रतिशतले ह्रास आई रु ७१.१४ अर्व तथा कुल पैठारीमा ०.४% ले ह्रास आई रु. ७८१.१५ अर्व पुगेको देखिन्छ । आ.व. २०७१/०७२ अवधिमा निकासी—पैठारी व्यापारको अनुपात १ः९.१ भएकोमा आ.व. २०७२/७३ मा निकासी— पैठारी व्यापारको अनुपात १ः११.० रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

FY 2072-73 First seven month.doc

FY 2072-73 First seven month data.xls


Most Recent Announcements

Title Category Create Time Eng Nep
Status of Nepal's Foreign Trade Statistics (Shrawan - Baishakh F.Y 2079 80) (Nepali) Announcement 2023-05-23 00:00:00.0
Status of Nepal Foreign Trade Statistics (Shrawan-Chaitra) FY 2079 80 Announcement 2023-04-26 00:00:00.0
Nepal Foreign Trade Statistic_Shrawn-Chaitra. 2079 80xls Announcement 2023-04-26 00:00:00.0
Nepal's Trade Status (Shrawan to Magh, 2079/80) (Nepali) Announcement 2023-03-02 00:00:00.0
Nepal's Trade Status (Shrawan to Magh, 2079/80) Announcement 2023-03-02 00:00:00.0

Search All Announcements

Title Category Eng Nep
Status of Nepal's Foreign Trade Statistics (Shrawan - Baishakh F.Y 2079 80) (Nepali) Announcement
Monthly Trade Statistics (Shrawan 2079) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Trade Scenario for first two months of fiscal year 2079/80 (in Nepali) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First ten months (Shrawan-Baisakh) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Trade Statistics (Shrawan to Bhadra, 2079) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Trade Scenario for first three months (Shrawan – Ashwin 2079 ) of fiscal year 2079/80 (in Nepali) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First ten months (Shrawan-Baisakh) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Trade Statistics (Shrawan to Ashwin, 2079) Announcement
Nepal's foreign trade statistics of first eleven month of FY 2077-078 (Shrawan-Jestha 2077-78) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2072-73] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Export TF Guide - Coffee to EU Announcement
Annual exports data fiscal year 2077-78 Announcement
India hands over Jaynagar-Kurtha cross-border rail section Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First five months (Shrawan-Mangsir) of Fiscal Year 2076-77] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Export TF Guide - Coffee to USA Announcement
Trade Scenario for 1st Quarter (Shrawan – Ashwin) of Fiscal Year 2078 79 Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2075/76 (2018/19) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2074/75 (2017/18) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Evaluating the Export Potential of Pashmina from Nepal Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Commerce Minister Romi Gauchan Thakali launched the Nepal Trade Information Portal. Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Trade Statistics (Shrawan to Mangsir, Fiscal Year 2079 80) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Report on Trade (Shrawan to Mangsir, Fiscal Year 2079 80) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2076/77 (2019/20) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Export Potential Factsheet for pashmina scarf_Final Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Ten months (Shrawan-Baishakh) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First two months (Shrawan-Bhadra) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Nepal's Trade Status (Shrawan to Magh, 2079/80) (Nepali) Announcement
Nepal Foreign Trade 2078-79 Report Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First three months (Shrawan-Asoj) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Nepal's Trade Status (Shrawan to Magh, 2079/80) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal Fiscal Year 2078/079 Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Status of Nepal Foreign Trade Statistics (Shrawan-Chaitra) FY 2079 80 Announcement
Status of Nepal's Trade in First Month of Fiscal Year 2079/080 (Shrawan 2079) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First five months (Shrawan-Mangsir) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Nepal Foreign Trade Statistic_Shrawn-Chaitra. 2079 80xls Announcement
आयातमा बन्देज यथावत Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2077-78] Announcement