Archive

Training of Trainers (TOT) on Nepali products designs as per Demand in the International Market
Training of Trainers (TOT) on Nepali products designs as per Demand in the International Market

cGt/f{li6«o dfu adf]lhdsf] l8hfO{g tof/ ug{ Training for Trainers (ToT) सम्बन्धी तालिम

Jofkf/ tyf lgsf;L k|j4{g s]Gb|

ldltM h]i7 @$, @)&(

cfhaf6 नेपाली निकासीयोग्य विभिन्न वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय माग वमोजिमको डिजाईन तयार गर्न  केन्द्रमा स्थापना भएको डिजाइन सेन्टरबाट १० जनालाO{ Training for Trainers (ToT) सम्बन्धी तालिम z'? ePsf] 5 . tflnd g]kfn pmgL j:t' ljsf; s]Gb|sf] ;+of]hsTjdf ;~rfng ePsf] 5 .