Legal Documents

Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2073-74]
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याँक अनुसार आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चार महीनाको अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई  रु.३२७.४६ अर्व  पुगेको छ

आ. व.२०७३/७४ को प्रथम चार महिना (श्रावण – कार्तिक) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याँक अनुसार आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चार महीनाको अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई  रु.३२७.४६ अर्व  पुगेको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ९२.५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी १३.२ प्रतिशतले  वृद्धि भई आई रु २४.५८ अर्व तथा कुल पैठारीमा ८२.३  प्रतिशतले वृद्धि भई भई रु. ३०२.८८ अर्व पुगेको छ । आ.व. २०७२/७३ को प्रथम चार महीनाको अवधिमा निकासी— पैठारी व्यापारको अनुपात १ः७.७ भएकोमा आ.व. २०७३/७४ को सोही अवधिमा निकासी— पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१२.३ रहन आएको छ ।

Four month 2073-74.doc

Four month 2073-74.xlsx


Most Recent Announcements

Title Category Create Time Eng Nep
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Ten months (Shrawan-Baishakh) of Fiscal Year 2078-79] Announcement 2022-06-05 00:00:00.0
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2078-79] Announcement 2022-04-25 00:00:00.0
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2078-79] Announcement 2022-04-18 00:00:00.0
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2078-79] Announcement 2022-02-23 00:00:00.0
Trade Scenario for 1st Quarter (Shrawan – Ashwin) of Fiscal Year 2078 79 Announcement 2021-10-31 00:00:00.0

Search All Announcements

Title Category Eng Nep
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Nepal's foreign trade statistics of first eleven month of FY 2077-078 (Shrawan-Jestha 2077-78) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Annual exports data fiscal year 2077-78 Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2072-73] Announcement
India hands over Jaynagar-Kurtha cross-border rail section Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First five months (Shrawan-Mangsir) of Fiscal Year 2076-77] Announcement
Trade Scenario for 1st Quarter (Shrawan – Ashwin) of Fiscal Year 2078 79 Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2075/76 (2018/19) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Commerce Minister Romi Gauchan Thakali launched the Nepal Trade Information Portal. Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2076/77 (2019/20) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Ten months (Shrawan-Baishakh) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First two months (Shrawan-Bhadra) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First three months (Shrawan-Asoj) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First ten months (Shrawan-Baisakh) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First five months (Shrawan-Mangsir) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal (Annual Trade Data for Fiscal Year 2073/74) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2074/75 (2017/18) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First ten months (Shrawan-Baisakh) of Fiscal Year 2077-78] Announcement