Legal Documents

Foreign Trade Statistics of Nepal [First five months (Shrawan-Mangsir) of Fiscal Year 2076-77]
आ. व.२०७६/७७ को प्रथम पाँच महिना (श्रावण-मार्ग) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याँक अनुसार आ.व. २०७६/७७ को प्रथम पाँच महीनाको अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४ प्रतिशतले ह्रास आई  रु.६२८.८७ अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ७.६ प्रतिशत र ९२.४ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी २७.० प्रतिशतले  वृद्धि भई रु ४७.६२ अर्व तथा कुल पैठारीमा ४.२  प्रतिशतले ह्रास आई रु. ५८१.२६ अर्बमा सीमित भएको छ । आ.व. २०७५/७६ को प्रथम पाँच महीनाको अवधिमा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १:१६.२ रहेकोमा आ.व. २०७६/७७ को सोही अवधिमा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १:१२.२ रहन आएको छ । 

First Five Months 2076_77_abstract.pdf

First Five Months 2076_77_tables.pdf


Most Recent Announcements

Title Category Create Time Eng Nep
Nepal Foreign Trade Statistics-2080_81 (Shrawan-Jestha) Announcement 2024-06-23 00:00:00.0
Status of Nepal's Foreign Trade F.Y 2080/81 (Shrawan to Ashwin 2080) Announcement 2023-10-30 00:00:00.0
Status of Nepal's Foreign Trade 2080/81 (Shrawan-Bhadra) Announcement 2023-09-28 00:00:00.0
Status of Nepal's Foreign Trade F.Y 2080/81 (Shrawan 2080) Announcement 2023-09-12 00:00:00.0
नेपालको वैदेशिक व्यापारको समग्र वस्तुस्थिति २०७९-८० Announcement 2023-08-08 00:00:00.0

Search All Announcements

Title Category Eng Nep
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Commerce Minister Romi Gauchan Thakali launched the Nepal Trade Information Portal. Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2074/75 (2017/18) Announcement
Nepal's Trade Status (Shrawan to Magh, 2079/80) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Status of Nepal Foreign Trade Statistics (Shrawan-Chaitra) FY 2079 80 Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2076/77 (2019/20) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Nepal Foreign Trade Statistic_Shrawn-Chaitra. 2079 80xls Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First Ten months (Shrawan-Baishakh) of Fiscal Year 2078-79] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First two months (Shrawan-Bhadra) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Status of Nepal's Foreign Trade Statistics (Shrawan - Baishakh F.Y 2079 80) (Nepali) Announcement
आ. व.२०७९÷८० को एघार महिना (श्रावण–जेष्ठ) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति Announcement
Nepal Foreign Trade 2078-79 Report Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First three months (Shrawan-Asoj) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
नेपालको वैदेशिक व्यापारको समग्र वस्तुस्थिति २०७९-८० Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal Fiscal Year 2078/079 Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Status of Nepal's Foreign Trade F.Y 2080/81 (Shrawan 2080) Announcement
Status of Nepal's Trade in First Month of Fiscal Year 2079/080 (Shrawan 2079) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First five months (Shrawan-Mangsir) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Status of Nepal's Foreign Trade 2080/81 (Shrawan-Bhadra) Announcement
आयातमा बन्देज यथावत Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Status of Nepal's Foreign Trade F.Y 2080/81 (Shrawan to Ashwin 2080) Announcement
Monthly Trade Statistics (Shrawan 2079) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2075-76] Announcement
Nepal Foreign Trade Statistics-2080_81 (Shrawan-Jestha) Announcement
Trade Scenario for first two months of fiscal year 2079/80 (in Nepali) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eight months (Shrawan-Falgun) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Export TF Guide - Coffee to USA Announcement
Trade Statistics (Shrawan to Bhadra, 2079) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First ten months (Shrawan-Baisakh) of Fiscal Year 2077-78] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First ten months (Shrawan-Baisakh) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Evaluating the Export Potential of Pashmina from Nepal Announcement
Trade Scenario for first three months (Shrawan – Ashwin 2079 ) of fiscal year 2079/80 (in Nepali) Announcement
Trade Statistics (Shrawan to Ashwin, 2079) Announcement
Nepal's foreign trade statistics of first eleven month of FY 2077-078 (Shrawan-Jestha 2077-78) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2073-74] Announcement
Trade Statistics (Shrawan to Mangsir, Fiscal Year 2079 80) Announcement
Export TF Guide - Coffee to EU Announcement
Annual exports data fiscal year 2077-78 Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First seven months (Shrawan-Magh) of Fiscal Year 2072-73] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Report on Trade (Shrawan to Mangsir, Fiscal Year 2079 80) Announcement
India hands over Jaynagar-Kurtha cross-border rail section Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First five months (Shrawan-Mangsir) of Fiscal Year 2076-77] Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First nine months (Shrawan-Chaitra) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Export Potential Factsheet for pashmina scarf_Final Announcement
Trade Scenario for 1st Quarter (Shrawan – Ashwin) of Fiscal Year 2078 79 Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal - Annual Trade Data for Fiscal Year 2075/76 (2018/19) Announcement
Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jestha) of Fiscal Year 2074-75] Announcement
Nepal's Trade Status (Shrawan to Magh, 2079/80) (Nepali) Announcement